Kaartverkoop:

Tickets zijn niet inwisselbaar, niet terugbetaalbaar en kunnen niet geannuleerd worden, zelfs niet in geval van verlies of diefstal. Doorverkoop is verboden. Tickets zijn alleen geldig voor de aangegeven dag en voorstelling en moeten tijdens de hele voorstelling door het publiek bewaard worden. Het wordt aanbevolen om minstens 15 minuten voor aanvang van het evenement uw plaats in te nemen. Houd rekening met de tijd die nodig is om van de parkeerplaats naar het park te komen. Geen enkele wijziging van de voorstelling, zoals het afbreken ervan na de pauze of halverwege de duur ervan, zal leiden tot restitutie. In geval van annulering als gevolg van een onvoorziene omstandigheid, worden uw tickets automatisch overgeboekt naar een andere datum. Als deze datum u niet uitkomt, neem dan contact met ons op via e-mail op info@nocturnales.be om een andere datum te kiezen (indien mogelijk) of een klantaccount op te zetten voor de waarde van de bestelling, behalve in geval van overmacht. Als het niet mogelijk is om de voorstelling te verplaatsen, wordt uw klantaccount automatisch aangemaakt. In alle gevallen wordt er geen volledige of gedeeltelijke terugbetaling gedaan. Dit ticket moet verplicht aan de controleurs en elk officieel lid dat erom vraagt, worden getoond. Bij geautomatiseerde controle wordt het eerste gescande ticket beschouwd als het echte ticket. Tickets zijn op naam gesteld, en een geldig officieel identificatiedocument kan worden gevraagd tijdens controles, ook voor kinderen. Ook kan er een fouillering plaatsvinden; gelieve hieraan mee te werken. Elk object dat een gevaar kan vormen voor het publiek zal niet worden geaccepteerd. Vermijd alstublieft volumineuze tassen of grote rugzakken. Picknicks, drankjes en alcoholische dranken zijn verboden, behalve water. De houder van dit ticket aanvaardt alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de risico’s, gevaren, aard en inhoud van het evenement waarvoor dit toegang verleent. Door het ticket in ontvangst te nemen, doet de houder afstand van elke vordering tot schadeloosstelling, ongeacht de reden, jegens de locatie van het evenement, de organisatoren en alle derde partijen die betrokken zijn bij de planning of organisatie.

Algemeen:

Fotograferen met flits tijdens voorstellingen is verboden.

Om veiligheidsredenen kunnen toeschouwers worden gefouilleerd bij de ingang. De toegang zal worden geweigerd aan iedereen die zich niet aan deze procedure houdt.

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of diefstal van voorwerpen binnen de instelling.

Restauratie:

De verantwoordelijken van de bar behouden zich het recht voor om alcoholische dranken te weigeren te verkopen aan iedereen wiens gedrag dit noodzakelijk maakt.

Bescherming van de privacy:

Wij hechten veel belang aan de naleving van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (die op 25 mei 2018 van kracht is geworden), ook wel bekend als de “AVG”. In het kader van het online kopen van tickets worden bepaalde persoonsgegevens over u rechtstreeks verzameld door de betreffende organisator (verwerkingsverantwoordelijke), waarvan u de contactgegevens onderaan deze pagina vindt. De verzamelde persoonsgegevens omvatten uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, geslacht, mobiel telefoonnummer, eventuele bedrijfsaansluiting, contactgegevens van dit bedrijf, betalings- en factuurgegevens, en reserveringsgeschiedenis. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, namelijk de aankoop van tickets. De organisator is ook van mening dat zij u informatie kan sturen over andere shows en evenementen (nieuwsbrief), voor zover dit overeenstemt met hun legitieme belangen zoals bedoeld in de bovengenoemde Verordening. Ter bevordering van klantenbinding worden uw gegevens voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij u gebruik maakt van het recht om te worden vergeten (zie hieronder). Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we maatregelen genomen in overeenstemming met de meest recente ontwikkelingen in computerbeveiligingsprotocollen. In het kader van de privacybescherming heeft u de volgende rechten:

recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
recht op rectificatie (indien u constateert dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn) en verwijdering (“recht om te worden vergeten”);
recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of te stoppen;
recht op gegevensoverdraagbaarheid (dat wil zeggen het recht om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen);
recht van bezwaar tegen direct marketing (het verzenden van informatie over andere evenementen (nieuwsbrief, enz.)).
Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het een e-mail te sturen naar info@nocturnales.be. In geval van problemen kunt u ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tot slot zullen we u op de hoogte houden in geval van substantiële wijzigingen in ons privacybeleid zoals hierboven beschreven.